REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.SPORTEVO.EU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym sportevo.eu prowadzony jest przez Jarosława Wichowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Sport Evo Jarosław Wichowski” z zakładem głównym pod adresem: ul. Wesoła 48, 58-500 Jelenia Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6131448939, REGON: 384596920 
 2. NiniejszyRegulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową sportevo.eu
 3. Definicje:
 4. Serwis internetowy – serwis internetowy Administratora dostępny pod adresem sportevo.eu
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 6. Polityka prywatności – dokument dostępny na stronie internetowej Serwisu internetowego, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, a jednocześnie będący wypełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego w zgodzie z przepisami dot. ochrony danych osobowych,
 7. Administrator –Jarosław Wichowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Sport Evo Jarosław Wichowski” z zakładem głównym pod adresem: ul. Wesoła 48, 58-500 Jelenia Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6131448939, REGON: 384596920,
 8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora,
 9. Formularz rejestracji– dostępny w Serwisie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,
 10. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika,  zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych Rezerwacjach,
 11. Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający wysłanie wiadomości do Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego,
 12. Formularz rezerwacji – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
 13. Rezerwacja – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej  z Administratorem,
 14. Umowa – umowa o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o Imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361), zawierana przez Użytkownika z Administratorem za pośrednictwem Serwisu internetowego,
 15. Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dowódprzekazany Użytkownikowi przez Administratora po zawarciu Umowy,
 16. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem Internetowym,
 17. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora polegają na:
 18. a)  umożliwieniu prowadzenia Konta w Serwisie internetowym,
 19. b)  umożliwieniu zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu Internetowego,
 20. c)  prowadzeniu Newslettera.
 21. Przed wypełnieniem Formularza rezerwacji lub Formularza rejestracji, Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 22. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Serwisie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Użytkownika. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Serwisie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Użytkownika na adres e-mail Administratora: biuro@sportevo.eu
 23. Do korzystania z Serwisu internetowego, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 24. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA REZERWACJI

 

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Serwis internetowy oferuje usługi na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Użytkownik może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Rezerwacji:
 4. Złożenie Rezerwacji poprzez założone wcześniej Konto,
 5. złożenie Rezerwacji poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji dostępnego na stronie Serwisu,
 6. złożenie Rezerwacji drogą mailową,
 7. złożenie Rezerwacji drogą telefoniczną,
 8. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b), c) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 9. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00- 22:00
 10. Wcelu skutecznego złożenia Rezerwacji w sposób, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Użytkownik proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta, a następnie wypełnienie Formularza rezerwacji.
 11. Wcelu skutecznego złożenia Rezerwacji w sposób, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Użytkownik proszony jest o wypełnienie dostępnego na stronie Serwisu internetowego Formularza rezerwacji oraz przesłanie go do Serwisu internetowego.
 12. W celuskutecznego złożenia  Rezerwacji w sposób, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Użytkownik proszony jest o przesłanie na adres: biuro@sportevo.eu, wiadomości elektronicznej zawierającej oświadczenie woli o chęci złożenia Rezerwacji. Składając zamówienie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Umową, OWU oraz załącznikami do Umowy, zamieszczonymi przez Administratora na stronie.
 13. W celu skutecznego złożenia  Rezerwacji w sposób, o którym mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu, Użytkownik proszony jest o kontakt telefoniczny z Administratorem pod numerem tel.: 502 471 954.
 14. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Rezerwacji zostanie przesłane Użytkownikowi przez Administratora w formie wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin od dokonania przez Użytkownika jednej z czynności określonych w pkt. 6-8, z zastrzeżeniem pkt. 11.
 15. Rezerwacje złożone od pon-pt po godz 22:00 oraz w weekendy zostaną potwierdzone następnego dnia roboczego.
 16. Umowa zostaje zawarta w momencie:
 17. złożenia przez Użytkownika stosownego oświadczenia woli poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji i odklikanie właściwych checkboxów (w szczególności dotyczących akceptacji Regulaminu, Umowy, OWU i pozostałych załączników Umowy) oraz kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
 18. złożenia przez Użytkownika stosownego oświadczenia woli w formie dokumentowej za  pośrednictwem wiadomości e-mail,
 19. podpisaniu Umowy w lokalu przedsiębiorcy, po telefonicznym umówieniu się.

§ 3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Serwisie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. O całkowitej kwocie Rezerwacji Użytkownik informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Rezerwacji.
 3. Użytkownik który dokona Rezerwacji, może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
 4. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Administratora,
 5. płatność internetowa – Przelewy24,
 6. gotówką.
 7. Wyborusposobu płatności dokonuje Użytkownik podczas składania Rezerwacji.
 8. Jeżeli Użytkownik nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Rezerwacji, Administrator wezwie go do dokonania płatności. W przypadku nieuiszczenia całości wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu, Administrator ma prawo anulować Rezerwację, informując o tym Użytkownika drogą mailową lub telefoniczną.

 

§ 4. REKLAMACJA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Umowa oraz załączone do niej OWU zawiera informacje dotyczące procesu reklamacji. Użytkownik może złożyć reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Reklamacje należy składać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, na adres e-mail: reklamacje@sportevo.eu, telefonicznie (nr 502 471 954) lub na adres Sport Evo, Wesoła 48,58-500 Jelenia Góra.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowego Użytkownika składającego reklamację, jak również wskazanie niezgodności oraz żądań Użytkownika w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji. Termin przedawnienia roszczeń dotyczących niezgodności wynosi trzy lata.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Przy rozpatrywaniu reklamacji bierze się pod uwagę stopień przyczynienia się Użytkownika do powstania Niezgodności.
 5. Odpowiedzialność Administratora za niezgodność określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy rozdziału 7 Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Użytkownik może odstąpić od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczególne warunki związane z rezygnacją z Umowy, określa OWU załączone do Umowy. Postanowienia OWU nie ograniczają praw konsumentów, przysługujących im na mocy obowiązującego prawa.

 

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie Rezerwacji  bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych w celach marketingowych w zgodzie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Rezerwacje przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). Użytkownik może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 07.02.2020 r.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Z naszą polityką prywatności możesz zapoznać się tutaj.